1492. évi XXXIII. törvénycikk

a nádor hatalmáról, a királyi birákról és tisztekről, az ispánokról és a rendes birák ülnökeiről, helyetteseiről, itélő mestereiről és ezek esküjének alakjáról

Mivel Magyarország nádorának, igy kivánván ezt az ország régi szokása, az a hivatása és kötelessége, hogy az országlakósok részéről a királyi felségnek, és viszont a királyi felség részéről az országlakósoknak törvényt és igazságot szolgáltasson: azért a királyi felség a nádort a főpapok és bárók és az ország nemeseinek tanácsára, velük egyetértőleg válaszsza ki.

1. § És hogy minden gyanu, mely a nádor és az ország egyéb birái és igazságszolgáltatói ellenében, ezeknek kedvezése vagy gyülölsége miatt vagy bármely okból támadhatna, mindenki szivéből teljesen távol maradjon és eltünjék: ez országnak összes birái és igazságszolgáltatói, együtt és egyenként, az egyháziak nem kevésbbé mint a világiak, a kiket tudniillik nádorrá, országbiróvá, tárnokmesterré, királyi kanczellárrá, vagy alkanczellárrá, a most nevezett birák itélőmestereivé vagy helyetteseivé, valamint törvényszéki ülnökeivé, az erdélyi részek vajdájává, a székelyek ispánjává, dalmát-, horvát- és szlavonországok bánjává, macsói bánná és bármely vármegyék ispánjává és szolgabiráivá fognak megválasztani és megtenni, ugyszintén ezeknek birói helyettesei, a helyükbe kirendeltek és a táblabirák e törvény- és igazságszolgáltatási tisztükbe és hivatalukba való beiktatásuk alkalmával, a jövendő időkben mindenkor az alább következő szavakba foglalt esküt kötelesek a királynak vagy a királyi felség kirendeltjeinek kezébe letenni.

Az eskü tartalma szószerint a következő:

Az ország biráinak esküje.

„Én N. esküszöm az élő Istenre és az Isten szent anyjára, szüz Máriára és minden szentekre és az Isten kiválasztottjaira. hogy minden előttem perlekedőnek és minden, tisztemhez tartozó ügyben, minden személynek, tudniillik gazdagnak és szegénynek, megválogatása nélkül, kérést, jutalmat, kedvezést, félelmet, gyülölséget, szeretetet és barátságot távoltartva és félretéve, tehetségemhez képest minden dologban igaz és való törvényt és igazságot fogok tenni s végrehajtást eszközölni, a mint azt Isten és az ő igazsága szerint megtenni kötelességemnek ismerendem. Isten engem úgy segéljen és minden szentjei.”


  Vissza az oldal tetejére