1492. évi XXXIV. törvénycikk

az egyes megyékben választandó szolgabirákról

Továbbá, hogy a szolgabirákat minden vármegyében az illető vármegyének jeles és jómódu birtokos nemeseiből kell választani és venni, a kiket annak a vármegyének minden nemese közösen és egyetértőleg elfogad.

1. § És a megválasztottaknak, a birói tisztet nem szabad visszautasitaniok, hanem elengedhetetlenül behajtandó huszonöt márka büntetés alatt el kell vállalniok.

2. § Ez alól azomban kivannak véve: a kiket a király, királyné, a főpapok, bárók vagy mások valamely tisztségre és hivatalra alkalmaznak, vagy a kik katonazsoldot huznak, vagy a kik más helyes okokból nem laknak állandóan abban a megyében.

3. § És ezt a tisztséget legalább egy éven át kell viselniök, könnyen felismerhető pecsétet tartván, hogy a többi szolgabiráknak és az ispánnak vagy az alispánnak pecséteivel együttesen hitelt érdemlő leveleket adhassanak.

4. § Egy év elteltével pedig, ha nekik úgy tetszik, a visszautasitás szabadságukban áll.

5. § Hogyha pedig lemondottak, vagy a vármegye nemeseinek közönsége elmozditotta vagy másokat választott helyökbe, a következő öt év eltelte előtt nem szabad őket akaratuk ellenére ugyan arra a tisztességre kényszeriteni.