1492. évi XL. törvénycikk

évenkint két nyolczados törvényszék tartandó, a melyeken két rendes biró legyen jelen; és a birósági leveleket a szükséghez és körülményekhez képest kell kivenni

Hacsak valamely törvényes és fontos országos szükség nem jő közbe, minden évben mulhatatlanul két nyolczados törvényszéket kell tartani, tudniillik a szent György és a szent Mihály napiakat, akár az országban van a királyi felség, akár nincs.

1. § Még pedig akképen, hogy ezek megtartásának első határideje vagy szaka az emlitett napokat követő huszadik napon azonnal megkezdődjék.

2. § A melyeken a rendes birák közül legalább is ketten legyenek jelen: ha pedig a többiek valamely sürgős szükség miatt jelen nem lehetnének, helyetteseiknek mégis ott kell lenniök.

3. § Azok helyébe pedig, a kik nem jelenhetnek meg, a királyi felség a főpap urak és bárók közül másokat köteles kirendelni.

4. § Az előbb emlitett két rendes biró nélkül azonban nem kell és nem is szabad e nyolczados törvényszékeket megtartani.

5. § A nyolczados törvényszékek pedig tartsanak addig, a meddig régebben szoktak tartani.

6. § A birósági leveleket pedig az itélőmestereknek mindenkor a körülményekhez képest kell a levéltárból kivenniök.