1492. évi LIV. törvénycikk

a birtokjogokat tárgyazó pereket, halasztások kizárásával, négy nyolczados törvényszakon kell befejezni

Mivel a peres ügyeknek, főképen pedig a birtok megitélése iránt inditottaknak végleges eldöntése az azokban engedett különböző határidők és különböző halasztások következtében sokáig szokott elhúzódni, elannyira, hogy azt néha egy egész emberöltő alatt is alig lehet véglegesen befejezni, a mi miatt a felek sulyosan vannak munkával és költséggel terhelve, úgy hogy nem ritkán véginségre kénytelenek jutni;

1. § Ennélfogva határoztuk, hogy jövőre az összes peres ügyeket, a birtokok és ezek megitélésének dolgát illetőket is, bármely biró előtt is fogják azokat ezután meginditani, minden halasztás és elodázás nélkül és minden kifogás mellőzésével, négy nyolczados törvényszakon végképen be kell fejezni.

2. § Akképen tudniillik: hogy az alperes az ő jogainak előmutatása czéljából, a melyekkel magát védelmezni akarja, további nyolczados határidőt semmi szin alatt, még teher fizetés mellett, se kaphasson, hanem tartozik a maga kiváltságleveleit e négy törvényszak alatt, minden további birói eljárás kizárásával, előmutatni.

3. § Minthogy pedig az előrebocsátottak szerint a birtokok és ezek megitélése iránt inditandó peres ügyeket négy törvényszak alatt kell véglegesen befejezni: ezért rendeltük továbbá: hogy az értesitő perbehivásokat, melyek hatalmaskodások, kártételek és egyéb bántalmak meg jogsértések tárgyában történnek, a perhehivás megtörténte után tartandó első nyolczados törvényszakon kell elintézni.

4. § Ha pedig a birtok dolgában történtek és főképen, ha jogok és okiratok felmutatását teszik mulhatatlanul szükségessé, e kiváltságlevelek felmutatása végett a második törvényszakig el szabad és el lehet azokat halasztani, de azontul nem.

5. § Az értesitő perbehivásokat pedig, bármely ügyekben, minden rendes birónak, tudniillik úgy a királynak, mint a nádornak és udvarbirónak, valamint Dalmáczia, Horvátország és Szlavonia bánjának, meg az erdélyi vajdának pecsétje alatt is legyen, szabad kiadni és kibocsátani.