1492. évi XCI. törvénycikk

a polgárok tartozásaik miatt, mást nem saját városaikban, hanem közhelyen tartóztathatnak le. A letartóztató biró dija. Azokat pedig, a kik valakit megsebesitenek, megvernek és megölnek, mindenütt le szabad tartóztatni

A királyi és királynői szabad városokban, mezővárosokban, falvakban és birtokokban, ezek jövevényeinek, polgárainak, kereskedőinek és lakosainak, adósságaik, javaik és bármiféle követeléseik miatt, az előbb emlitett és a tárnok mester vagy egyéb felebbvalóik által legott behajtandó büntetések terhe alatt, ilyen letartóztatásokat biráik, tiszteik vagy bármely előljáróik utján, a föntebb leirt módon semmiképen sem kell és nem is szabad eszközölnök; hanem ha szükséges, a letartóztatásokat a fentebb emlitett módon közhelyeken és közbiró előtt foganatositsák.

1. § A közbiró pedig, a ki ezeket az ő jelenlétében kellően és törvényesen történt letartóztatásokat elbirálja és itélettel ellátja, ha az a birtok urától beállitott biró vagy maga a földes ur, fáradtságáért és tisztségeért a biróilag elmarasztalt emberen negyven denárt, ha pedig községi előljáró, tizenkét dénárt vehet föl a maga részére.

2. § És a letartóztatások csak igy az előrebocsátott módon s ne másképen történjenek.

3. § Kivévén, ha némelyek nyilván sebzéseket, sértéseket, emberölést, gyujtogatásokat és más hasonló szörnyü dolgokat követnének el, a mely esetekben részükről, ha jelen vannak és elfoghatók, törvényt és igazságot kell szolgáltatni és ekképen őket törvény utján méltó büntetéssel kell sujtani.


  Vissza az oldal tetejére