1492. évi XCVII. törvénycikk

a nemes asszonyok a káptalannak vagy conventnek két bizonysága előtt ügyvédet vallhatnak

Gyakran előszokott fordulni, hogy az asszonyok, főképen a bárók és előkelők és más nemesek feleségei a maguk ügyeiben, a melyeket tudniillik ők mások ellen, vagy mások ő ellenük inditottak, vagy a hely távolsága, vagy az utazás viszontagságai miatt, avagy más igaz okból nem igen mehetnek személyesen a káptalani vagy conventi helyekre, hogy ügyvédeket valljanak, vagy pedig a női nem gyarlósága és egyszersmind becsülete miatt is félnek oda menni.

1. § Azért határoztuk, hogy a midőn ezek az asszonyok az illető káptalani és conventi helyekről, ugyancsak azoknak az asszonyoknak a kérésére e czélból kiküldött két kanonok vagy conventbeli szerzetes előtt ügyvédet vallanak, ez az ügyvédvallás erőben maradjon és a káptalannak vagy conventnek erről kiadott leveleit minden biróság elfogadja s azoknak olyan teljes hitelt adjon, mint egyéb ügyvédvalló levélnek.

2. § Mindazonáltal kijelentvén azt, hogy azoknak a kiket az ilyen ügyvédvallás felvételére kiküldenek, utjukért nem szabad többet követelniök, mint a perbehivások vagy tanuvallatások eszközlése esetében; és azután a káptalanban vagy a conventben az ő jelentéstételük alapján kelt levelek után csak annyit vegyenek és semmi módon sem többet, mint a mennyit más ügyvédvalló levelekért szokás venni és beszedni.