1492. évi CVIII. törvénycikk

a király hirdette országgyülésre vagy egybegyülekezésre négy napon túl senkire se kell várakozni; hanem az ügyekben határozni kell és a távollevők a határozatokat kötelesek jóváhagyni

Mivel már többször megtörtént, hogy akkor, a mikor igen fontos országos ügyek merülnek föl, a melyeket az összes főpap urak és bárók, meg az ország nemeseinek közös tanácskozása alapján kell megvitatni és eldönteni, és a királyi felség, a szükség igy hozván magával, ez összes főpap uraknak, báróknak s nemeseknek országgyülést vagy közönséges egybegyülekezést rendelt és hirdetett; miután az összes nemesek egyetemben, vagy egyébként, a királyi felség meghagyásához képest a kitüzött napra egybesereglettek, s az előbb emlitett főpap urak és bárók közül is többen összegyültek: bizonyos főpap urak és bárók olyan kelletlenül jöttek az országgyülésre, hogy nem a kitüzött napra, hanem annak elteltével, tizenöt vagy husz nap mulva jöttek el s a reájok való várakozás a kitüzött napra megjelentekre és egybegyültekre nézve annyira terhes volt, hogy a csekélyebb módu és szegényebb nemesek, költségeikből kifogyván s magukat elunván, még mielőtt az ország ügyeit elintézték, sőt mielőtt azokat nekik a kitüzött napra meg nem jelenteknek távolléte miatt csak tudtul is adták volna, kénytelenek voltak az országgyülésről eltávozni;

1. § Minélfogva, nehogy ezeknek, az emlitett módon meg nem jelenő uraknak a késedelme miatt a köztársaság hasznát és az ország közjavát elhanyagoljuk vagy bármi módon is megzavarjuk, a főpap urak és bárók meg nemesek egyértelmü tanácsa és elhatározása alapján megállapitottuk és rendeltük:

2. § Hogy ha a királyi felség ennekutánna jövőre a nevezett főpap uraknak és báróknak meg a többi országlakosoknak akármikor és akárhányszor közönséges országgyülést rendel és hirdet: a kitüzött napon meg nem jelenőkre az e kitüzött napra legközelebb és közvetlenül következő négy napnál tovább nem kell várakozni.

3. § A kik, ha ez alatt a négy nap alatt eljönnek, jól van; különben, mihelyt ez a négy nap eltelt, álljon a királyi felségnek jogában és szabadságában, az országgyülésen jelenlevőkkel az ország ügyeit, a melyek miatt az országgyülést kihirdette, elővenni s azokban határozni és végezni.

4. § Azok pedig, a kik nem jönek el és nem jelennek meg, távollétük ellent nem állván, kötelesek legyenek mindazt, mit a jelenlevők határoztak, jóváhagyni.