1495. évi XI. törvénycikk

miképen büntessék azokat az adományosokat, kik a nekik adományozott fekvőjószágokat, a történt ellentmondás ellenére, elfoglalják, és miképen az ispánokat, a kik azokat meg nem büntetik

Az ötvenkilenczedik czikkelyhez hozzátettük:

1. § Hogy, mivel abból a czikkelyből nem érthető meg tökéletesen, hogy milyen büntetéssel lakoljanak az olyanok, a kik a részükről fölkért fekvő jószágokat és birtokjogokat erőszakosan elfoglalják, azért rendeltük, hogy azokat az ilyen törvénytelen foglalásért az ellenfél ellenében a birtokjogok becsüjében és ezenfelül az okozott károkban és elvont haszonban kell elmarasztalni.

2. § A mely ispán pedig az ama czikkelyben reá bizottak igazságos végrehajtásában lanyha volna és azt a végrehajtást, vakmerőségből bármely keresett szin alatt abban hagyná, az olyan veszitse hivatalát és ezenfelül tartozzék az ellenfél részére az érintett becsüt s ez okból felmerülendő minden kárt megfizetni.


  Vissza az oldal tetejére