1495. évi XXI. törvénycikk

a jogtalan letartóztatás birái: az ispán az alispán és a szolgabirák; és ezeknek a hatalma azok ellenében, a kik törvénytelenül teszik magukat a jogtalan letartóztatás biráivá

A nemesek letartóztatása tárgyában készült kilenczvenegyedik czikkelyhez, minthogy ez nem intézkedik arról, hogy kik az ilyen jogtalan letartóztatásnak és az e miatt kirótt büntetés végrehajtásának a birái:

1. § Hogy mindezekben az ilyen jogtalanul letartóztatottaknak, valamint azoknak a részéről is, a kik magukat az ilyen tiltott letartóztatásokra nézve a jelen törvény ellenére birákul tolják föl, az illető vármegye ispánja vagy alispánja és szolgabirái tartoznak törvényt, és igazságot tenni s rajtok az emlitett czikkely tartalmához képest megérdemlett büntetést fölvenni, valamint a sérelmet szenvedett nemesek és ezek jobbágyai részére elégtételt szolgáltatni.

2. § Ha pedig az a letartóztatás az ispánok fekvő jószágaiban történt: a nemesek közönségének a szolgabirákkal, álljon szabadságában az ilyen ispánok részéről az előrebocsátott módon igazságot szolgáltatni.

3. § Ha pedig a nemesek közönsége és a szolgabirák átalnák ezt megtenni, akkor azokat az alispánokat az ország rendes birái elébe kell törvényesen perbehivni és részükről igazságot szolgáltatni.

4. § Ha azonban amaz ispánok részéről a nemesek közönsége és a szolgabirák igazságot szolgáltatnak és itéletökkel valamelyik fél meg nem elégednék, akkor azt az ügyet megvitatás végett a fél felebbzésére a királyi curiába, tudniillik az ország rendes birái elébe kell felküldeni.


  Vissza az oldal tetejére