1495. évi XXIV. törvénycikk

Pest és Pilis vármegyék hatalma a peres ügyek megvitatását illetőleg

A két vármegyére, Pestre és Pilisre vonatkozólag készült századik czikkelyhez hozzátettük:

1. § Miután e két vármegyének kebelében, - szabadságuk előjoga igy kivánván, ispánok nem szoktak lenni, hogy azokban is kellő rend uralkodjék, határoztuk: hogy eme két vármegye nemeseinek közönsége gyüljön össze évenkint a törvényszéknek különben szokásos helyére és ott a szolgabirák megválasztásának idején válaszszon ki a jobb modu nemesek közül nehányat, a kikkel ama szolgabirák más, ispánokkal és alispánokkal ellátott vármegyék módjára, minden ügyet elbirálhassanak s a hozott itéletet kellő végrehajtásra bocsátani jogositva legyenek.


  Vissza az oldal tetejére