1495. évi XXXV. törvénycikk

azok büntetése, a kik a végvárakból a felszereléseket és élelmi szereket elviszik

Méltóztassék ő felsége azokat kipuhatolni, a kik a végvárakból és nevezetesen Nándorfehérvárból és Jaiczából puskákat, ágyukat, hadi felszereléseket, élelmi szereket és más dolgokat vittek el; mert ezek kimondhatatlan károkat csináltak.

1. § És a kikre nézve kiderül, hogy ilyen dolgot követtek el, halállal bünhödjenek s fekvő jószágaik háramoljanak a királyi fiscusra.

2. § Ha pedig az ilyen dolgok és hadi felszerelések meg élelmi szerek tudva ajándékképen vagy vétel utján jutottak mások kezére, ezeknek javai is (mindazonáltal csak törvényes elmarasztalásuk után) a királyi felségre háramoljanak.


  Vissza az oldal tetejére