1495. évi XLIV. törvénycikk

a jobbágyoktól előbb a gabona és bor kilenczed részét és aztán a tizedrészt kell behajtani

Mivel a főpap és báró urak meg egyéb nemes és birtokos emberek között a tizedek, valamint a kilenczedek behajtása tárgyában is igen sok nehézség merült fel arra nézve, vajjon tudniillik előbb a dézsmát kell-e fizetni és azután a kilenczedet?

1. § Ezért rendeltük: hogy a mint eddigelé szokásos volt, ugy jövendőre is előbb a kilenczedet kell megfizetni és azután a tizedet.


  Vissza az oldal tetejére