1495. évi törvénycikkek

Befejezés

Mi tehát az előbb emlitett főpap és báró uraknak s mondott országunk nemeseinek, a föntebbi módon felségünk elébe terjesztett kéréseit kegyelmesen meghallgatván és teljesitvén, fentebbirt kiváltságlevelünket, mely, mint előrebocsátottuk, érintett határozatainkat és végzéseinket tartalmazza, az előbbirt ujonnan alkotott czikkelyekkel együtt elfogadván, jóváhagyván és helyeselvén s szóról-szóra, minden csonkitás és megtoldás nélkül jelen kiváltságlevelünkbe iratván és iktattatván, ezenfelül ugyanazt a kiváltságlevelünket és mindazokat, a miket ugy ez, mint az érintett ujonnan szerkesztett czikkelyek is magukban foglalnak és előszabnak, mivel láttuk, hogy nevezett országunk hasznára és békés állapotára néznek és szolgálnak, a főpap és báró urak s ugyanazon országunk nemesei részére megujitván, örök időkre fennállandók és erőben maradandók gyanánt megerősitjük.

1. § És jelen irásunk erejénél fogva igérjük s kötelezzük magunkat, hogy mindazt, a mit e kiváltságlevelünk s ezek a czikkelyek magukban foglalnak, együtt és egyenkint sérthetetlenül megtartjuk és mások által megtartatjuk.

2. § A minek emlékezetére és örök erejére elhatároztuk jelen kiváltságlevelünknek kiadását, megerősitvén azt titkos pecsétünk ráillesztésével, a melylyel mint Magyarország királya élünk.

3. § Kelt fönt nevezett Buda városunkban, a tisztelendő atyának Krisztusban, Tamás urnak, kijelölt egri püspöknek, udvarunk fő- és titkos kanczellárjának és kedvelt hivünknek kezével, a fentebb irt közönséges gyülésnek harminczkettedik napján.

4. § Az Úrnak ezernégyszáz kilenczvenötödik esztendejében, magyarországi stb. uralkodásunknak ötödik, a csehországinak pedig huszonnegyedik évében.

5. § Jelen levén a méltóságos főtisztelendő és tisztelendő atyák és urak Krisztusban, Aragonia Estei Hippolit a „Sanctae Luciae in Silice”-ről czimzett római szentegyházunk diakonusa, esztergomi, Péter kalocsai érsekek; ugyancsak Tamás, kijelölt egri, Ozwald zágrábi, Domokos váradi, Geréb László erdélyi, Zsigmond pécsi, Ferencz megválasztott győri, János veszprémi, Lukács csanádi, Báthori Miklós váczi, Antal nyitrai püspök, a szerémi püspöki szék betöltetlen levén; Gábor boszniai, Briccio megválasztott és megerősitett turini, Kristóf modrusi, Mihály választott zenggi püspökök, kik az Isten egyházait szerencsésen kormányozzák.

6. § Továbbá tekintetes és nagyságos Zápolyai István a Szepesföld örökös ispánja és mondott Magyarországunk nádora, Wyngarthi Geréb Péter ispán, országbiránk, Bélthöki Drágffy Bertalan erdélyi vajdánk és a székelyek ispánja, Korvin János oppavai és liptói herczeg és dalmát-, horvát- s szlavonországaink bánja; Machkási Péter és Gerlischi Jakab szőrényi bánok; Egervári László királyi főtárnok, Lindvai Bánfi Miklós főajtónálló, Kanizsai György és Pelsőczi Bebek János főpohárnok, Peréni Imre főasztalnok, Csáktornyai Ernust János főlovász és Raskai Balázs főkamarás mestereink; Somi Józsa temesi ispán és országunk alsó részeinek főkapitánya és mások igen sokan, kik országunk ispánságait és tisztségeit viselik.


  Vissza az oldal tetejére