1498. évi II. törvénycikk

a nyolczados és a rövid törvényszékek tartásáról, valamint az ülnökök megválasztásáról és ezek fizetéséről

Hogy ebben az országban évenkint két nagy és teljes nyolczados törvényszéket tartsanak, tudniillik a szent György vértanu és a Mihály arkangyal napit; és hasonlóképen két rövidet (a melyeket rövid törvényszékeknek hivnak), ugymint a Vizkereszt és a szent Jakab apostol napit.

1. § A nyolczados törvényszékek tartása vagy azok első napja azonnal az emlitett ünnepek után való huszadik napon kezdődjék és negyven napon keresztül folyjon.

2. § Ha pedig e negyven nap után kelnek valamely itéletek, akár perfelvétel mellett, akár perfelvétel nélkül, azoknak semmi erejök és hatályok ne legyen.

3. § A rövid törvényszékek tartásának első napja pedig az emlitett ünnepeket követő huszadik napon kezdődjék, és e rövid törvényszékek csak husz köznapon át tartsanak, a melyeken a törvénykezés lehetséges, és ennyi nap alatt végződjenek, úgy, hogy e husz napba az ünnepnapokat a biráskodás czéljából nem kell beszámitani.

4. § Ezekre a rövid törvényszékekre pedig a perbehivások épen úgy, mint a nagyobb nyolczados törvényszékekre az emlitett ünnepek napjánál nyolcz nappal előbb vagy az ezt megelőző nyolczad napon történjenek.

5. § Mindezekhez a törvényszékekhez pedig, úgy a nagyobbakhoz mint a rövidekhez válaszszon a királyi felség és az ország a rendes birákon kivül a főpapurak közül is kettőt, és a báró urak közül szintén ugyanennyit, és az országlakosok közül az országnak mind a négy részéből az ország tehetősebb és jelesebb nemesei sorából tizenhat jogtudóst, olyanokat tudniillik, a kik tudományuk által kitünnek, és ezeknek az itélethozásnál mindenkor jelen kell lenniök.

6. § Úgy, hogy a nagyobb nyolczados törvényszékeken mind a tizenhat nemes, a rövid törvényszékeken pedig csak nyolcz közülök (egymást tudniillik kölcsönösen és viszonosan fölváltva) tartozzék bent ülni.

7. § Ama kiválasztott tizenhat nemes részére pedig, a kiket, mint előrebocsátottuk, az ügyek megvitatása végett fognak megválasztani, az országlakos urak fognak megfelelő fizetésről gondoskodni: az ekképen megválasztott főpap és báró urakat azonban a többi főpap és báró urak kötelesek fizetéssel ellátni.

8. § Erdélyben és Szlavoniában meg hasonlóképen két nagyobb nyolczados törvényszéket kell tartani, tudniillik a Vizkereszt és szent Jakab apostol napit, úgyszintén két rövid törvényszéket: a szent György vértanu és a Mihály arkangyal napiakat.

9. § Ezek a nyolczados és rövid törvényszékek pedig az emlitett napokat megelőző tizenötöd napon vegyék kezdetüket és tartsanak a nyolczados és rövid törvényszékek megkezdése után tizenöt napig.


  Vissza az oldal tetejére