1498. évi VIII. törvénycikk

a hatalmaskodás esetét a király a nyolczados és rövid törvényszékek határidején kivül vizsgálja meg vagy vitassa meg

Ámbár pedig hatalmaskodások, tudniillik úgy a nagyobbak, mint a kisebbek tárgyában inditott összes peres ügyeket eddigelé a nyolczados vagy rövid törvényszékek tartásának határidejében szokták elintézni:

1. § Mindazonáltal, mivel a mágnások és hatalmasok, nemkülönben az alsóbb rendü emberek is ez ország nemeseit úgy otthon, mint utazásuk és más foglalkozásaik közben gyakran zaklatják és e miatt mind gyakrabban különböző panaszok jutnak a királyi felség füléhez;

2. § Ő felsége pedig, mint kegyes fejedelem, nem akarván törvényeinek határait tullépni, ezeket a panaszokat eddigelé vagy a nyolczados vagy rövid törvényszékre szokta halasztani:

3. § Ezért határoztuk, hogy ezentul jövőre a nemesek házainak megrohanása, valamint a nemesek igaz ok nélkül való letartóztatása, megverése, megsebesitése és megölése miatt ennekutána inditandó összes peres ügyeket a királyi felség, bárhol legyen is ő felsége a nyolczados és rövid törvényszakokon kivül is eldönthesse és elintézhesse.

4. § Úgy tudniillik, hogy a káptalan vagy convent bizonysága az olyanokat, a kik ellen az emlitett hatalmaskodások miatt panaszt fognak tenni, a királyi felség parancslevele által az illető káptalannak vagy conventnek szóló kézbesitő levél mellett, egy bizonyos határidőre, melyet a királyi felség az ő parancslevelében a helyek távolságához képest fog kitüzni, bárhol megkaphatók, személyesen vagy lakóházaikból minden további halasztás nélkül az ő felsége előtt való megjelenésre intse meg, hogy tettüknek okát adják.

5. § Kik ha személyesen megjelennek és magukat tisztázhatják, jól van; különben, ha meg nem jelennek, vagy megjelenvén nem tisztázhatják magokat, megtartván mindenkor a törvény rendét, főbenjáró itéletben valamint összes birtokjogaiknak és mindennemü dolgaiknak s javaiknak elvesztésben kell őket elmarasztalni.


  Vissza az oldal tetejére