1498. évi XVII. törvénycikk

a királynak és országlakósoknak katonáskodó tisztjeiről, hogy azoknak az ország határain kivül is kell katonáskodniok

A nagyobb decretumban olvasható tizennyolczadik czikkelyhez,  *  a melyben az áll, hogy ha az országlakósok király parancsára bármikor hadra kelnek, nem kell őket arra kényszeriteni, hogy az ország határain és szélein kivül menjenek hadakozni, ezt adtuk:

1. § Hogy, mivel az országlakósoknak az ő jobbágyaik közül az ország védelmére szükségképen zsoldosokat kell tartaniok: azért, valahányszor ez ország védelme érdekében szükséges leend, mind a király, mind a főpap és báró urak, valamint a többi országlakósok tiszteinek és zsoldosainak az idő és körülmények szükségéhez képest az ország határain és szélein kivül is kell hadakozni menniök, és hogy rájok nézve semmiféle határokat sem kell megállapitani.

2. § Ha pedig e zsoldosokon kivül, a szükség úgy kivánván, még az országlakósok közönsége is föl találna kelni, akkor, ebben az esetben az országlakósok közönsége ne tartozzék az ország határain és szélein túl hadakozni.


  Vissza az oldal tetejére