1498. évi XXXVI. törvénycikk

annak a büntetése, a ki másoknak a területén az álutakat őrzi

Ámbár a nagyobb decretumban el lett határozva és rendelve, hogy senki sem állhatja el és őrizheti másoknak a földjein az álutakat, *  minthogy azonban azok ellenében, a kik ama törvényt áthágják, abban semmi büntetésnek a megállapitása sem található:

1. § Azért megállapitottuk, hogy senkinek sem szabad a vámosok közül másoknak a földén vagy területén az illető vám elvesztésének büntetése alatt az álutakat őrizni és elállni és azon az áluton az utazóknak ellent állani.

2. § Hanem az ilyen álutakat mindenki, a kinek vámja van, a saját, következéskép annak a birtoknak a területén őriztesse, a melyen tudniillik a vámot szedik: mint azt a decretum tartja.


  Vissza az oldal tetejére