1498. évi LXXIV. törvénycikk

a vámokról

Mivel köztudomásu dolog, hogy a fenséges fejedelemnek, néhai Lajos király úrnak a végzeménye, a melyet hajdan Mátyás király úr is a maga megkoronáztatása idején megerősitett, azt rendeli:

1. § Hogy azoktól, a kik szárazon vagy folyókon a vámhelyig lefelé mennek vagy felfelé jönnek, igaztalan vámot nem szabad szedni; hanem csak azok fizessenek, kik hidakon vagy hajókon tulnan kelnek át.

2. § Az pedig, hogy miképen és milyen módon, vagy hogy kik, s vajjon igazságosan vagy igazságtalanul szedik-e ezeken a vámhelyeken a vámokat, kellő vizsgálat nélkül ki nem tudható, és erre nézve jelenleg végleges határozatot sem tehetne hozni:

3. § Ennélfogva végeztük, hogy azokban az egyes megyékben, melyekben azokat a vámokat szedik, a nemesek közül válaszszanak ki nehány előkelőbbet, kik szoros eskü alatt a vámok mennyisége s azok szedésének útja-módja iránt pontos vizsgálatot tartsanak és erről hü lajstromot készitsenek, az abba beirtakat pedig a legközelebb tartandó országgyülésen a királyi felségnek, és a főpap és báró uraknak meg országlakosoknak, saját pecsétük alatt bemutatni tartoznak.

4. § Hogy ezeket átvizsgálván, arról gondoskodjunk, a mit a közjó érdekében tenni legjobb volna.


  Vissza az oldal tetejére