1498. évi törvénycikkek

Befejezés

Mi tehát, kinek elvállalt uralkodásunk tiszténél fogva érdekünkben áll, hogy nevezett országunk békés állapotáról gondoskodjunk, az emlitett báróknak és mondott országunk előkelőinek és nemeseinek kéréseire, mint igazságosakra és helyesekre, hajolván, az előbb megirt czikkelyeket, melyek országunk közjavát, és békés állapotát meg hasznát tárgyazzák, elfogadván, helyeselvén és helybenhagyván, azokat a czikkelyeket és mindent, a mit tartalmaznak, megujitván, mint örök időkre fennállandókat és megmaradandókat, megerősitjük.

1. § És jelen levelünk biztositéka mellett igérjük és kötelezzük magunkat, hogy az azokban előadottakat egész terjedelmükben együtt és egyenkint megtartjuk és mások által is megtartatjuk.

2. § A minek emlékezetére és örök erejére jónak láttuk jelen kiváltságlevelünknek a kiadását, megerősitvén azt titkos pecsétünk reáillesztésével, a melylyel mint Magyarország királya élünk.

3. § Kelt Budán, a fönt emlitett országgyülés negyvenedik napján, az Urnak ezernégyszáz kilenczvennyolczadik esztendejében, mondott Magyarországi stb. uralkodásunk nyolczadik, a csehországinak pedig huszonnyolczadik évében.

4. § Jelenlevén a tisztelendő atyák és urak Krisztusban: Tamás az esztergomi, és Péter a kalocsai egyháznak érsekei; valamint méltóságos és főtisztelendő Aragoniai Estei Hippolit a római szentegyháznak diakonus bibornoka, az egri, Ozwald a zágrábi, Geréb László az erdélyi, Domokos a váradi, Zsigmond a pécsi, Ferencz a győri, János a veszprémi, Báthori Miklós a váczi, Lukács a csanádi, Antal a nyitrai egyház püspökei; a szerémi püspöki szék üresen állván; Gábor a boszniai; Briccio a tinini, Mihály a zengi és Kristóf a modrusi egyház püspökei, kik az Isten egyházait szerencsésen kormányozzák.

5. § Továbbá: Tekintetes és Nagyságos Zápolyai István a szepesi terület örökös ispánja, Magyarországunk nádora és a kunok birája; Wingarthi Geréb Péter országbiránk, Belthöki Drágffy Bertalan erdélyi vajdánk és a székelyek ispánja, Kanizsai György, Dalmát-, Horvát- és Szlavonországainknak bánja; Macskási Tárnok Péter és Gerlistye Jakab szörényi bán; Tomi Józsa temesi ispán és országunk alsó részeinek főkapitánya; tárnokmesterünk tisztsége üresedésben levén; Lindvai Bánffi Miklós királyi főajtónálló, Perémi Imre főasztalnok-, Kanizsai István főpohárnok, Raskai Balázs főkamarás és Csáktornyai Ernusth János főlovászmesterünk és még igen sokan, kik országunk tisztségeit és hivatalait viselik.


  Vissza az oldal tetejére