1500. évi I. törvénycikk

az országgyüléseket a harmadik decretumban előszabott módhoz képest kell megtartani, és a főpapok meg mások részére a helyes okból való halasztásoknak egyszer minden törvényszéken hely adandó

Először, hogy a kisebb decretumnak az első czikkelyét, *  mely az országlakosok közönséges gyülésének jövendőben való megtartásáról szól, a decretumnak kijelentése és tartalma szerint, mindig meg kell tartani; ehhez a czikkelyhez hozzátoldottuk:

1. § Hogy ezt a záradékot: kivévén azokat, kik az országon kivül utazásokkal vannak elfoglalva, egyszer a bármi módon tartandó nyolczados vagy rövid törvényszékekre nézve is kell érteni; akképen tudniillik, hogy ha akár a főpap urak, akár a bárók és a többi országlakosok ezen az országon kivül és a tengerentuli vidéken vannak utazással elfoglalva és (mint emlitettük) egyszer távol maradnak és meg nem jelennek, e miatt semmi birságban vagy teherben sem szabad őket elmarasztalni.

2. § S az előbb emlitett záradék hasonlóképen egyszer s nem többször azoknak is a javára szolgáljon, a kik iskolákban és tudományos ismeretek elsajátitásával vannak elfoglalva.


  Vissza az oldal tetejére