1500. évi II. törvénycikk

a törvényszékek tartásának módja és hogy hány napig tartsanak

Továbbá a kisebb decretumnak a nyolczados és rövid törvényszékek tartásáról szóló második czikkelyére nézve *  határoztuk és végeztük, hogy a negyven napon át tartó nagy és egész nyolczados törvényszékeket évenkint kétszer, tudniillik szent György vértanu és Mihály arkangyal napján, annak a decretumnak a tartalmához képest, meg kell tartani.

1. § A rövid törvényszékek azonban, melyeket eddigelé szent Jakab apostol és vizkereszt ünnepein szoktak megtartani, jövőre maradjanak el.

2. § És mindazokra a hatalmaskodásokra nézve, melyeket bárki, a boldog emlékezetü felséges fejedelemnek, a néhai Mátyás király urnak halála után bármi módon cselekedett, elkövetett és véghez vitt, ugyszintén azokra nézve, a melyeket jövendőre fog bármi módon véghez vinni, ennek utána, a következő időkben mindenkor az ezek alapján eszközlendő perbehivás napjától számitandó harminczkettedik napon kell a rövid törvényszékeket egyfolytában megtartani, a törvényszékeken különben követett szokás szerint.

3. § Azokat az ügyeket és perbehivásokat pedig, melyeket az emlitett szent Jakab apostol és Vizkereszt napjainak elmult rövid törvényszékei alkalmával inditottak és tényleg megkezdettek, azokon a rövid törvényszékeken kell minden más ezután inditandó ügy előtt felvenni és elbirálni, a melyek a legközelebb jövő szent Jakab apostol ünnepének huszadik napján fognak kezdődni és ezután megszakitás nélkül kell folytatni.


  Vissza az oldal tetejére