1500. évi XII. törvénycikk

miként kell a birságlevelek kiadását feljegyezni? és hogy a kihirdetésnek az ablakon keresztül világos és érthető hangon kell történnie

Mivel a határidők eltelése által, főképen ügyvédeik hanyagsága és gondatlansága miatt gyakran szokott némely országlakósokra kár és teher háramlani:

1. § Ennélfogva megállapitottuk, hogy az itélőmestereknek ennekutána a birságlevelek sorozása alkalmával azoknak kiadását mindenkor igy kell följegyezniök: kiadatik, ha nincs harmadik.

2. § És ezenfelül, ha a perfolyamatból és a periratok sorrendjéből kitünik, hogy a határidők eltelését tudomásra kell hozni, akkor az itélőmesterek kötelesek a határidők ez eltelését az ablakon keresztül fenhangon és érthetően közzétenni és kihirdetni, és azután, ha ez ellen senki sem tiltakozott, a birságleveleket kiadni.

3. § Az eltiltással élőknek pedig azonnal kell felelniök.


  Vissza az oldal tetejére