1500. évi XIII. törvénycikk

a perbehivásoknak nem a hely távolsága szerint, hanem a harminczkettedik napra kell történniök, a felek már ne személyesen, hanem ügyvédeik által jelenjenek meg. Az öt hatalmaskodási esetben, ha valaki nincs személyesen jelen, az ügyvédszót ne vonja vissza

Továbbá a nyolczados és rövid törvényszékek határidején kivül a királyi felség előtt megvitatandó némely ügyekről szóló nyolczadik czikkely ekképen lett körülirva és megállapitva.

1. § Hogy ebben az öt esetben, úgymint a nemesek megverése, megsebzése, megölése, igaztalan letartóztatása és házuk vagy udvaruk megrohanása esetében az emlitett czikkely tartalma szerint a királyi felség parancslevele utján eszközlendő megintéseknek ezután már nem a hely távolságához képest (tudniillik nem, mint eddig szokásos volt, a nagyobb vagy kisebb távolságra való tekintettel) kell történniök, hanem mindenkor a káptalanhoz vagy conventhez szóló kézbesitő levél utján, az ez iránt teendő megintés napjától számitandó harminczkettedik napra.

2. § És ennekutána nem (mint eddig szokásban volt) személyesen, hanem ha tetszik, ügyvédje által jelenjék meg mindenki.

3. § Mindamellett azonban az, a ki az előre bocsátott öt esetben nem személyesen jelenik meg, ügyvédjének szóváltásait soha vissza ne vonhassa.


  Vissza az oldal tetejére