1500. évi XVIII. törvénycikk

miképen kell történniök az olyan eskütételeknek, melyeket Magyarországban, Horvátországban, Szlavoniában és Erdélyben ugyanazon határidőben itéltek meg

Mivel igen sok országlakósnak vannak mind Magyarországban, mind Horvát- és Szlavonországokban meg az erdélyi részekben fekvő jószágaik és birtokjogaik és a nyolczados törvényszékeket ottan gyakran egy és ugyanazon határidőben szokták megtartani:

1. § Ennélfogva megállapitottuk, hogy ha az ilyen nyolczados törvényszékeken valamely oszáglakósnak az ő peres felei ellenében itt is, ott is egy és ugyanazon időben leteendő esküket itélnének meg: akkor, ha valamelyiket azok közül az arra kitüzött határidőben le nem teheti, nem szabad őtet az ebből eredő teherben és birságban elmarasztalni.

2. § Hanem, miután az egyiket letette, a hely távolságához mért más határidőben aztán a másikat is tehesse le.

3. § És ezt olyan módon: hogy mihelyt valaki az egyik esküt letette, azonnal tartozzék az ő rendes birájához menni, a ki e részben kiadandó levelei utján a második eskü letételére megfelelő határidőt tüzzön ki részére, a mely határidőben azt az esküt, a másik félnek előzetesen megtörtént értesitése után, le is tegye.


  Vissza az oldal tetejére