1500. évi XXVII. törvénycikk

gabona- és borkilenczedet minden jobbágytól kell beszedni

A kisebb decretum negyvenegyedik czikkelyét, *  városiak kilenczedfizetésére nézve, a decretumban meghatározott mód és rend szerint mindenkor mindenben meg kell tartani.

1. § A mely czikkelyhez hozzáadtuk és határoztuk, hogy ennek utána, minden jövendő időben mind a királyi felség mind a főpap- és báró urak, meg az ország összes nemesei és előkelői egész Magyarországban és a neki alávetett részekben szántó-vető és szőlővel biró összes jobbágyaiktól együtt és egyenkint ne „akókat” (mint bizonyos helyeken szokták), szedjenek és szedessenek, hanem minden gabonájukból és dézsmáltatni szokott egyéb vetéseikből meg boraikból kilenczedrészt, a nagyobb decretum negyvenhetedik czikkelyében körülirt módon és rendben és az ott meghatározott büntetés alatt. * 


  Vissza az oldal tetejére