1500. évi XXVIII. törvénycikk

a vármegyéktől elvont községeket vissza kell csatolni az illető vármegyékhez

A temesi ispánról stb. szóló negyvennegyedik czikkelyhez *  hozzáadtuk és rendeltük:

1. § Hogy bármely főpap és báró uraknak és az ország többi nemeseinek összes városait, mezővárosait és birtokait s bármely birtokjogait, a melyek különben valamely vármegyék kebeléből vagy a fenséges fejedelmeknek, Magyarország királyainak felmentő levelei utján vagy más valamely keresett szin alatt, mindekkoráig akárhogyan más vármegyékhez voltak adva és csatolva, ismét és ujból minden áron azokba a vármegyékbe kell visszakebelezni és visszabocsátani, a melyek testétől elvonták és elvették.

2. § Kivévén mégis azokat az átkebelezett fekvőjószágokat és birtokjogokat, a melyekre nézve annak a vármegyének a nevében és czime alatt, a melyben ezek a birtokjogok jelenleg vannak, emez átkebelezett birtokjogok dolgát érintő és illető levelek vagy kiváltságok készültek és keltek.

3. § A melyeket is azok az országlakosok, a kiknek kezén vannak, tartozzanak szent Jakab apostol ünnepének legközelebb jövő huszadik napján, tudniillik a rövid törvényszékek tartásának határidején a királyi felség és a többi esküdt választottak előtt felmutatni, kiknek a királyi felség tanácsában és törvényszékein jelen kell lenniök,

4. § Különben ezek a levelek és kiváltságok is hiábavalók és erőtlenek maradjanak.


  Vissza az oldal tetejére