1500. évi XXXI. törvénycikk

György választott veszprémi püspök, a király titkára, két méltóságot viselhet

A kisebb decretum ötvenhatodik czikkelyét azokról az egyházi férfiakról, a kik nem viselhetnek két egyházi hivatalt, a decretumban előszabott módon és rendben mindenkor meg kell tartani és a királyi felség tartassa meg.

1. § Minthogy azonban főtisztelendő Györgyöt, a veszprémi egyház választott püspökét és a királyi felség titkárát az egész ország körül már több év óta jól érdemesültnek tartják, a ki a királyi felség curiájában és szolgálatában is megszakitás nélkül forgolódik és foglalatoskodik, azért, mindenekelőtt a királyi felségnek, aztán a főpap és báró uraknak, ugyszintén valamennyi többi országlakosnak az érett megfontolása után, végeztük.

2. § Hogy ez a György ur annyi és akkora dicséretre méltó hű szolgálataiért az emlitett veszprémi püspökségen kivül a „budai felső hévvizekről” czimzett Szent-háromság egyház prépostságát is éltefogytáig megtarthassa, kormányozhassa és élvezhesse, köteles levén egyuttal az ország védelmére a prépostság fekvő jószágai és birtokjogai után állandó hadcsapatokat föntartani.


  Vissza az oldal tetejére