1500. évi XL. törvénycikk

a vámokról és azok eltörléséről vagy mérsékeléséről

A száraz és elhagyott meg a vizen fel- és lefelé járóktól szedetni szokott vámokra nézve határoztuk:

1. § Hogy ezeket a vámokat az ország egyes vármegyéiben, a kisebb decretum értelmében, az illető megyékben arra kirendelt választott és felesküdt emberek vizsgálják meg.

2. § Azonban a végrehajtásról és a vámok megvizsgálásának eredményéről nem az országlakósoknak ezután tartandó közönséges gyülésére, hanem a legközelebbi szent Mihály arkangyal napra kell jelentést tenni, ilyen módon:

3. § Hogy az összes főpap és báró urak, valamint a többi, ugy egyházi mint világi országlakósok, kiknek ilyen vámjaik vannak, mutassák föl az ezekre vonatkozó minden jogukat azoknak a vármegyéknek a törvényszékén, a melyekben a vámhelyek feküsznek, az emlitett megválasztott és felesketett emberek előtt, a kiket a vámok megvizsgálására ki fognak rendelni és ott vizsgálják meg, hogy miképen birja mindenki a vámokat vagy menynyit szed be minden egyes szekértől és az utasoknak többi portékáitól is.

4. § Ugyanezt kell tenni a hidakkal vagy töltésekkel ellátott vámhelyekre nézve is; hogy tudniillik azok a választott és felesketett emberek a hid és töltés minőségéről és egyuttal a vámfizetés mennyiségéről minden részben lelkiismeretesen meggyőződjenek.

5. § Melyek ekképen megtörténvén, tartozzanak azok a választott és felesketett emberek a mondottak megvizsgálásának, végrehajtásának, mibenlétenek és mennyiségének egész sorát leveleik utján a maguk, valamint ama vármegyék alispánjainak és szolga biráinak a pecsétjei alatt, a hol tudniillik ezek a végrehajtások történnek (de az előttük e részben felmutatott levelek szó szerint való tartalma nélkül) az előbb jelezett szent Mihály arkangyal napjára a királyi felségnek és a többi megválasztott esküdteknek, a kiknek ő felsége tanácsában és törvényszékein jelen kell lenniök, lelkiismeretesen (tudniillik a mennyire e részben a dolog valóságáról meggyőződtek) összeirni és átküldeni.

6. § S miután azt a királyi felség és az emlitett választott esküdtek minden részében átnézték s megértették, meg fogják határozni és állapitani, hogy ama vámok közül melyeket kell beszüntetni és eltörölni és melyeket lehessen jövőre is mindenkor szedni.

7. § Továbbá a királyi felség az ő esküdt tanácsosaival egyetemben a fölösleges vámok szedését is, ha ilyenek mutatkoznának, minden részben helyesen mérsékelje.


  Vissza az oldal tetejére