1504. évi II. törvénycikk

az esküt tenni vonakodó ispánok büntetése; és hogy az alispánokat a főispánok tegyék meg, de ne a vármegye hozzájárulása nélkül

Továbbá, hogy a vármegyei tisztségeket a kisebb decretum *  tartalmához képest kell ellátni.

1. § Hozzá tévén azt: hogy minden főispán köteles legyen a királyi felség és törvényszékének az időben jelenlevő ülnökei előtt a törvényes alakban esküt tenni.

2. § A ki pedig közülök ezt az esküt letenni bármely módon vonakodnék, azt tisztségétől meg kell fosztani.

3. § És hogy a vármegyei ispán bármely alispánt ama megye igazi nemeseinek a számából és gyülekezeteből válaszszon, a melynek tisztségét viseli.

4. § A kit azonban semmi alkalommal sem lehet vagy szabad az illető megye nemeseinek beleegyezése vagy akarata nélkül kiválasztania.

5. § Kijelentvén azt is: hogy jövőre vármegyei tisztségeket az idegen nemzetből valók és bármely más, az országon kivül élők és lakók közül, senki se viselhessen s ne kormányozhasson.

6. § Azoktól pedig, a kik olyant viselnek, a királyi felség azt a jelen törvény erejénél fogva vehesse el és a kinek inkább akarja, annak adhassa.


  Vissza az oldal tetejére