1504. évi IX. törvénycikk

azoknak az ispánoknak a büntetése, a kik a végrehajtást elmulasztják

Ha az ispánok vagy alispánok bármely nemeseknek olyan ügyeiben és pereiben, a melyeket azok jövőre ő előttük inditanak meg s a melyeket ők birálnak el, vagy a melyeket az ország rendes birái leveleikkel ő elébük küldenek vissza, törvényes megkeresésre valamely, az ő tisztükhöz tartozó végrehajtást a decretum rendelkezéséhez képest eszközölni elmulasztanák:

1. § Akkor az ilyen ispánokat vagy alispánokat az ez iránt eszközlendő perbehivás napjától számitandó harminczkettedik napra a királyi curiába, tudniillik az ország rendes birái elébe törvényesen perbe kell hivni és ott ezt az ügyet a lajstrom minden sorrendjén kivül fel lehessen venni és el lehessen birálni.

2. § És ha azokat az ispánokat vagy alispánokat abban az ügyben bünösöknek fogják találni, akkor őket részben a birónak, részben a felperesnek fizetendő száz aranyforintban, és ezen felül az ilyen eljárás által okozott s a miatt szenvedett, és csakis a felperes részére fizetendő költségekben és károkban kell elmarasztalni s legott elmarasztaltaknak tekinteni.


  Vissza az oldal tetejére