1504. évi törvénycikkek

Befejezés

Mi tehát, ki előbb megjelölt országunkat mindenkor csendes békességben és örökkétartó szabadságban óhajtjuk megtartani és kormányozni, az előre bocsátott czikkelyeket, mivel ugy láttuk, hogy, mint emlitve volt, más törvényeink kiegészitésére és teljesebbé tételére, valamint nevezett országunk közjavára néznek és szolgálnak, szóról szóra mindén változtatás és másitás nélkül, jelen levelünkbe iktatva elfogadtuk, jóvá- és helybenhagytuk, sőt elfogadjuk, jóvá- és helybenhagyjuk.

1. § És jelen irásunk biztositéka mellett igérjük és kötelezzük magunkat, hogy mindazt, a mi ezekben a czikkelyekben föl van sorolva, sértetlenül megtartjuk és másokkal is megtartatjuk.

2. § A minek emlékezetére és örök erejére jónak láttuk jelen kiváltságlevelünk kiadását, megerősitvén azt titkospecsétünk ráillesztésével, melylyel mint Magyarország királya élünk.

3. § Kelt a nevezett Rákosmezőn, előbb emlitett közönséges gyülésünk napja után a tizenötödik napon, az Úrnak ezerötszáz negyedik esztendejében, magyarországi uralkodásunk tizennegyedik, a csehországinak pedig harmincznegyedik évében.

4. § Jelen levén a főtisztelendő és tisztelendő atyák Krisztusban; Tamás, a „Sancti Martini in Montibus” czimü szent római egyháznak presbyter bibornoka, esztergomi érsek, fő és titkos kanczellárunk és Frangepáni György, a kánonszerüleg egyesitett kalocsai és bácsi egyházaknak érseke; méltóságos és főtisztelendő Aragoniai Esten-Ippolit bibornok az egri, Lukács a zágrábi, Bácskai Miklós az erdélyi, György kanczellárunk a váradi, Zsigmond a pécsi, Péter főtisztelendő ur a „Sancti Cyriaci in Thermis” czimü római egyháznak szintén presbyter bibornoka, a veszprémi, Ferencz a győri, Báthori Miklós a váczi, Csáki Miklós a csanádi, Thurzó Zsigmond a nyitrai, István a törvényszéken személyes jelenlétünknek helytartója és a szerémi, Kesserü Miklós a boszniai és Briccio a tinini egyházak püspökei, kik az Isten egyházait szerencsésen kormányozzák.

5. § Továbbá tekintetes és nagyságos Peréni Imre Abaujvármegyének örökös ispánja, emlitett Magyarországunk nádora és a kunok birája; Péter ispán, szentgyörgyi és bazini gróf, országbiránk és erdélyi vajdánk s a székelyek ispánja; Korvinus János, liptói herezeg és Dalmát-Horvát-Szlavonországunk bánja és Gerlistyei Jakab szőrényi bán; Somi Józsa temesi gróf és országunk alsó részeinek főkapitánya; Raskai Balázs királyi főtárnok, Gergelylaki Buszlai Mózes főajtónálló, Palóczi Mihály főpohárnok, Décsy Imre főasztalnok, Csáktornyai Ernust János főlovász, Peréni Gábor és Podmaniczky János főkamarás mesterünk és többen mások, kik országunk ispánságait és tisztségeit viselik.


  Vissza az oldal tetejére