1507. évi II. törvénycikk

a ki a visszaiktatott fekvőjószágokat visszafoglalja, hütlenség vétkébe esik

Ha ennekutána bárki nem él visszaüzéssel, hanem a felperest a megnyert jogok uralmába bebocsátja, az iktatás vagy visszaiktatás után azonban azokat a jogokat a maga számára ismét visszafoglalja:

1. § Akkor a felperes az ilyen uj foglalás valódiságát annak a birónak a levele mellett, a ki előtt az ügy lefolyt volt, maga mellé vett királyi és káptalani vagy conventbeli emberekkel, szemügyre vétel utján deritse ki.

2. § Melynek kideritése után az alperes és ilyen módon csalárdul cselekvő tényleg hütlenség vétkébe essék és ellene minden további perfolyamat nélkül a végrehajtás az emlitett módon megtörténjék, egyuttal őt a nádor vagy országbiró avagy a főkapitány úr egyéb a törvény iránt engedetlenek módjára büntesse meg, ha a vármegyék ispánjai vagy alispánjai és csapatai, meg nemeseik közönsége a fentebbi módon meg nem büntethetnék.


  Vissza az oldal tetejére