1507. évi XIII. törvénycikk

a javadalmaknak egy kézben való összehalmozását nem kell türni

A királyi felség az összes egyházi javadalmakat, tudniillik a nagyobbakat és kisebbeket azoktól, kiknek kezén több van, vegye el, és csak egyet (a melyet tudniillik az magának ki akar választani) hagyjon meg neki.

1. § És hogy a szerzetes apátságokat, prépostságokat s más monostorokat (kivévén a szegzárdi és pécsváradi apátságokat, a melyekre nézve főtisztelendő Péter bibornok ur a római curiától szabadságot nyert és a melynek élte fogytáig, egy ezalatt az idő alatt, a mig Isten segitségével netán pápává lenne a birtokában fog maradni) tényleg szerzetes férfiaknak és következésképen ama rend szerzeteseinek adományozza, a melynek javára azt az egyházat szentelték, a mennyiben azok birtokosai annak a rendnek a szerzetes ruháját felölteni és Keresztelő szt. János legközelebb következő napjáig azt magukra venni vonakodnának.


  Vissza az oldal tetejére