1514. évi LXI. törvénycikk

marhapásztorokul jóhirü embereket s nem másokat kell tartani

Továbbá megállapitottuk, hogy jövőre a marhák vagy barmok őrzése czéljából a mások földén sem parasztnak, sem szabad vagy más királyi városnak mezei házakat vagy kalyibákat, vagyis közönséges szóval szállásnak nevezett kunyhókat állitani és tartani nem szabad, hogy ilyen módon a hajduk gonoszsága megszünjék és véget érjen.

1. § Ha pedig a nemesek saját földeiken ilyen házakat találnának, mindamellett feleséges és olyan őröket kell ott tartaniok, a kik jó hirüek és tisztességes állapotuak, nehogy az ő gonosz cselekedeteik miatt valaki rosszat szenvedjen.

2. § A polgárok és más parasztok is, saját földeiken és területükön ugyanugy kötelesek cselekedni.

3. § Különben azoknak a vármegyéknek ispánjai vagy alispánjai, a hol ez meg találna történni, minden ilyen nemesnek, polgárnak és parasztnak ott található marháit és barmait vegyék el, és ezenfelül ugyanazok az ispánok és alispánok meg az illető vármegyék nemesi közönsége a polgároknak meg parasztoknak a főurak és nemesek földein és területein ezek beleegyezése nélkül emelt minden kunyhóját, a melyet a parasztok részéről okozott föntemlitett károk megvizsgálása és visszatéritése idején találni fognak, rombolják szét és azután ha ujból felállitják, vegyék el a marhákat és barmokat.

4. § Ha pedig az ispánoknak és alispánoknak a nemesek közönségével ennek a végrehajtásnak a foganatositására nincs elég erejük, azt a végrehajtást az ispánok vagy alispánok megkeresésére és kérelmére mindenkor a királyi felség eszközöltesse.


  Vissza az oldal tetejére