1518. évi (bácsi) V. törvénycikk

ha a király és a nádor a végrehajtást nem foganatosithatja, foganatositsák azt a kincstárnokok

Ha pedig megtörténnék, hogy a királyi felség a végrehajtást valamely helyes ok esetleges felmerültével nem foganatosithatja, a királyi Ő felsége mindamellett irjon az emlitett két kincstárnoknak, hogy azt a végrehajtást foganatositani tartoznak.

1. § Ha pedig a királyi felséget a közjónak némely háboritói (bevett gyakori szokásnál fogva) az ő lebeszélésükkel reávennék, hogy ezt ellenezze és megtagadja, akkor ebben az esetben a kincstárnokok nem kevésbbé kötelesek ezt a végrehajtást az ülnökök parancsára és megkeresésére és a felperes közbejöttével a fentebb emlitett módon foganatositani.

2. § Mikor pedig az ügy a nádor ur előtt nyert végleges befejezést: a felperes hasonlóképen keresse meg a nádor urat, hogy a végrehajtást véglegesen foganatosittassa.

3. § A ki tartozzék, tisztségének elvesztése alatt, azt a végrehajtást, a mennyire ereje engedi, katonáival és embereivel foganatositani; ha pedig a nádor ur az ő katonáival a végrehajtás teljesitésére az országlakos ülnökök lelkiismeretes meghatározása szerint elégtelennek látszanék: akkor a kincstárnokok legyenek mindig kötelesek azt a végrehajtást az ülnökök parancsára (a fentemlitett módon) foganatositani.

4. § Ha pedig, a nádor ur azt ok nélkül ellenezné, akkor a felperesnek az ülnökökkel a királyt fel kell kérnie és előtte ez iránt tiltakoznia; és a nádor ur tényleg hivatalának elvesztésében marasztalandó és jövőre egy perlekedő fél se merészeljen az ő ügyeiben és pereiben, valamint más törvényes dolgokban ő előtte vagy itélőmestere előtt megjelenni és törvényt állani és másféle jogot gyakorolni. A legközelebb jövő közönséges országgyülésen és gyülekezetben pedig mást kell helyére állitani.

5. § És az emlitett két kincstárnok nem kevésbbé tartozzék az érintett végrehajtást az ülnökök levele alapján foganatositani.


  Vissza az oldal tetejére