1519. évi XIX. törvénycikk

hogy a keresztesek részéről okozott és még ki nem egyenlitett károkat ki kell egyenliteni és a szökött jobbágyokat uraiknak visszaadni

Továbbá, hogy azokat a károkat, melyeket a keresztesek a nemeseknek okoztak, a károsultaknak az erről alkotott decretumban kifejezett módon és renddel megtéritsék és helyrepótolják: az országlakók kincstárnoka pedig a pártütők és ellenszegülők ellenében - az országlakók, alispánok és szolgabírák megkeresésére, avagy ha éppen az ispánok és ilispánok lennének azok, annak a vármegyének, a hol a kár helyrepótlandó, nemesei közönsége levelére köteles legyen végrehajtást foganatositani. Ha pedig a nemesek összesége félelemből vagy kedvezésből az ispánokkal, vagy alispánokkal, avagy más hatalmasokkal tartana és a levelet kiadni esetleg vonatkodnék, avagy másképpen a sértett és károsult ellenére tenne, akkor a károsult a dolog mibenvoltának kipuhatolása végett az ülnökök közül egyet vigyen ki és ez kimenni tartozzék; ennek jelentésére aztán kideritvén előbb a dolog valódi állását, tartozzanak maguk a kincstárnokok eljárni. Ugyanezt kell érteni a szökött jobbágyokra nézve is és minden tekintetben hasonló végrehajtást foganatba vétetni. Az ellenkezőleg cselekvő ispánokat pedig tisztüknek és minden javaiknak elvesztésében kell elmarasztalni, a szegény károsult nemesekért az ülnökök kivitelére a költségeket méltóztassék a királyi felség fedeztetni.


  Vissza az oldal tetejére