1523. évi XI. törvénycikk

mindezeket valamint a hitelezőket is, a kik az országnak pénzt kölcsönöztek, a vármegyék czirkálói puhatolják ki

És mindez előrebocsátottakat a vármegyék kerülői vagy czirkálói hajtsák végre, a kiknek a révén a királyi felség magának a dolgok tiszta valóságáról bizonyságot szerezhet; a vétkeseket pedig fekvő jószágaik elfoglalásával kényszeritse az előbb mondott és kijelentett büntetések megfizetésére, és a nevezett czirkálók a nemzetes Paksi János és Zoby Mihály kapitánysága idejében a jobbágyok utján behajtott adóhátralékokról és az adókivetők pazarlásáról tudják meg a dolog valódiságát, a mint ezt a Szent Erzsébet özvegy ünnepén hozott czikkelyek rendelik. S ezeket a hátralékokat meg elpazarlott összegeket aztán ama kapitányok és urak tartozásaira kell forditani, a kik ennek az országnak pénzt kölcsönöztek és a felesleg szintén Pétervárad kiigazitására költendő.

Továbbá: hogy a királyi felség az egyes vármegyékben szerezzen tudomást az urak és nemesek meg az egytelkesek számáról is, nemkülönben ugy a maga mint a királyné ő felsége és bárki más jobbágyainak a számáról, hogy ezt ismervén, jobban és könnyebben gondoskodhassék és intézkedhessék a saját dolgairól és szállhasson szembe az ellenség leselkedésével.


  Vissza az oldal tetejére