1537. évi XXIV. törvénycikk

a helytartóságra tartozó ügyek

Abban az esetben pedig, ha netalán ezeknek a törvényszékeknek a megtartása, az idő mostohaságánál fogva bármi módon általában megszakadna vagy függőben maradna; mind a mellett az olyan uj hatalmaskodásokat tárgyazó pereket, a melyeket valaki ez emlitett harminczhatodik évi szent Erzsébet ünnepe óta követett el vagy ezután is el fog követni; ugyszintén a feljebbvitt vagy felküldött pereket, valamint az Isten egyházaitól a lefolyt tiz év alatt bármi módon elszakasztott fekvő jószágok és birtokok elfoglalása tárgyában inditott vagy inditandó pereket; nemkülönben a magszakadás czimén folytatott birtokpereket, a melyek a királyi kurián a szokott módon kihirdetve és elhalasztva lettek, vagy különben a törvénykezés folyamata alatt közbenszóló itélet következtében függőben maradtak: a helytartó ur az ország közönséges decretumának erejénél fogva megszakitás nélkül birálja el, tartózkodjék bár otthon, vagy akárhol másutt az országban.

1. § Ez által azonban nem akarjuk a többi rendes birák hatalmát bármi részben is megröviditeni.


  Vissza az oldal tetejére