1542. évi (besztercebányai) I. törvénycikk

az elpártolás miatt valaki részére adományozott vagy elzálogositott avagy elfoglalt fekvő jószágokat uraik részére, hütlenség vétkének büntetése alatt, vissza kell adni és szolgáltatni

Minthogy pedig ezeket az elfoglalt fekvő jószágokat az egyesek három felé osztva tartják kezükön: mert egyik részük a királyi felségnek, a másik a királyi felség alattvalóinak, a harmadik pedig azoknak a birtokában van, a kik Izabellát, a felséges özvegy királyasszonyt ismerik el és még nem tértek vissza a királyi felségnek tartozó hüségre:

1. § Ennélfogva végeztük, hogy a legközelebbi virágvasárnapig mindenekelőtt mindazokat a várakat, kastélyokat, erősségeket, mezővárosokat, falvakat vagy a nemeseknek egyéb bárminemü fekvő jószágait és birtokjogait, tartozzanak azok jelenlegi birtokosai az ország közönséges decretumában kijelentett örökös hütlenség büntetése alatt, azoknak, a kiktől elvették, és örököseiknek meg törvényes utódaiknak, a kiket jogosan illetnek, tényleg, minden nehézség és kifogás nélkül visszaadni, s melyeket az egyik vagy a másik király vagy helytartójuk bárki részére, az egyik párttól a másikhoz való áttérés miatt hütlenség czimén adományozott, vagy zálogjoggal ruházott át és kötött le, avagy a melyeket különben bárki is az utóbbi években a mondott néhai Lajos király halála óta bármiképen igaztalanul elfoglalt; ellent nem állván az, hogy az elfoglalt fekvő jószágokat azoknak valamely erőszakos elfoglalójától egy utána következő erősebb ember hatalmasul elvette, vagy maga a foglaló valakinek, akár szolgájának, akár barátjának ajándékozta vagy bármi czimen ideiglenesen lekötötte.


  Vissza az oldal tetejére