1542. évi (besztercebányai) X. törvénycikk

Végles, Lipcse, Dobrona várait vissza kell adni törvényes uraiknak

Minthogy pedig kétségtelenül való az, hogy Végles, Lipcse és Dobrona várait ez utóbbi zavaros időkben Mária felséges özvegy királyasszonynak egykori tisztviselője Zólyomban, a stiriai nemzetből való néhai nemzetes Turri Kristóf, ugyanannak a Mária királyasszonynak a nevében elfoglalta.

1. § Mivel azonban azt is tudja mindenki, hogy ezeket a várakat az a néhai Turri Kristóf, a mig élt, nem a felséges Mária királyasszonynak, hanem a maga saját nevében tartotta birtokban, a minthogy az ő elhalálozása következtében fivérei és tisztjei manapság is azok birtokában vannak:

2. § Ennélfogva végeztük: hogy az emlitett Végles várat a jelen decretum erejénél fogva nagyságos Ráskai István urnak, Nógrádmegye ispánjának, ugymint ama vár törvényes és örökös urának kell visszaadni, azért, mert ezt a mondott Ráskai István ur és a királyi felség közt létrejött egyezség szerint nevezett Turri Kristóf ur, még ha élne is, nyolcz hónappal ezelőtt különben is köteles lett volna visszaadni.

3. § Lipcse várát pedig az e várra vonatkozó, elvett privilegiumokkal együtt, a mi régi atyánkfiainak, a királyi felség kétségtelenül hü alattvalóinak, a Nagylucsei Lipcsei és Dóczi nevü nemeseknek kell visszaadni, a kiktől tudniillik azt a várat elvették.

4. § A mit azért kivánunk a jelen határozat czikkelyei sorába beiktatni, mert köztudomásu, hogy ezek a Lipcsei és Dóczi atyánkfiai a királyi felséget, Ő felsége szerencsés megkoronáztatásának ideje óta egész hüséggel és odaadással követték.

5. § Dobrona vára pedig nagyságos Werbőczi Imre urnak, Tolna vármegye ispánjának adandó vissza, azért, mert azt mondják, hogy elhalt atyjától vették el.


  Vissza az oldal tetejére