1542. évi (besztercebányai) XXXVIII. törvénycikk

a szolgák adója

Minden kereskedő és polgár meg mesterember az után a pénz után is, a melyet akár bérszolgáinak, akár egyéb cselédeinek évenkint bér fejében ad, még pedig minden egyes forint után öt magyar fillért tartozzék fizetni, a melyeket cselédeinek bérébe fog beszámitani.

1. § Ugyanezt kell tenniök cselédeikre nézve a prépost uraknak, kanonokoknak és másoknak is, a kik egyházi méltóságot viselnek.


  Vissza az oldal tetejére