1542. évi (pozsonyi) I. törvénycikk

miképen adják vissza az ispánok az elfoglalt és visszafoglalt fekvőjószágokat azoknak, a kiket illetnek?

Mindenek előtt határoztuk, hogy mindazokat az utóbbi években jogtalanul elfoglalt fekvő jószágokat és birtokjogokat, a melyeket tudniillik a beszterczebányai törvényhez képest törvényes uraiknak még vissza nem adtak, vagy talán, miután azoknak, a kiket illettek, vissza voltak adva, ismét elfoglalták, azoknak a vármegyéknek az ispánjai, a melyekben az ilyen jószágok feküsznek, az alispánoknak és szolgabiráknak s a nemesek közönségének az emlitett beszterczebányai törvény értelmében adott vagy adandó levelére, tisztük elvesztésének büntetetése alatt kötelesek legyenek azok részére visszaadni és szolgáltatni, a kiket törvényesen megilletnek.


  Vissza az oldal tetejére