1542. évi (pozsonyi) XLIV. törvénycikk

Podmaniczki János és Rafael levelesitése

Ezen kívül, mivel az országnak minden kara előtt tudva van, hogy a többi közt, Podmaniczki János és Rafael, épenséggel semmi tekintetbe sem véve a köz békét és a közönséges törvényt: azzal sem törődve, hogy az országot a közös ellenség különben is véginségre juttatta: mind e mai napig sem tértek a királyi felségnek tartozó hűségre és engedelmességre: továbbá azoknak a váraknak, kastélyoknak és mindazoknak az egyházi és világi fekvő jószágoknak és birtokjogoknak a visszaadására sem gondoltak, a melyeket az utóbbi években hatalmasul elfoglaltak, sőt most sem szünnek meg az országlakosok ellen folytonos hatalmaskodásokat és egyéb gonosz tetteket elkövetni.

1. § Ennélfogva az összes főpap és báró urak, és a többi országlakósok és karok egyetértésével határoztuk, hogy az emlitett Podmaniczki János és Rafael tartozzanak és kötelesek legyenek a jelen gyülés és határozathozatal utolsó napjától számítandó két hónap alatt az emlitett királyi felségnek tartozó hűségre és engedelmességre térni és a király kegyelmét kikérni; továbbá az Isten egyházainak, valamint minden úrnak és országlakosnak nem különben a néhai János királynak várait és kastélyait, mezővárosait és faluit, meg birtokjogait (a melyeket tudniillik Ő felsége alattvalóinak a kezei közül kivettek és hatalmasul, s jogtalanul elfoglaltak) ugyanazon idő alatt azoknak, a kiktől elvették, visszabocsátani, visszaadni és visszaszolgáltatni.

2. § Hogy ha pedig a megnevezett Podmaniczki János és Rafael a királyhoz való hűséggel, az ország köznyugalmával és törvényével mit sem törődve, az előbb említett várakat és kastélyokat, fekvő jószágokat és birtokjogokat az azoktól megfosztottaknak visszaadni és a magok részére királyi kegyelmet kieszközölni vonakodnának, akkor mint a királyhoz és az országhoz nyilván hűtlenek úgy most mint jövőre, és úgy jövőre mint most, tényleg levelesítetteknek és elmarasztaltaknak tekintendők.

3. § És mindazoknak a nemes országlakosoknak, a kik magukat ugyancsak Podmaniczki Jánosnak és Rafaelnek szolgálatra kötelezték, őket ama két hónapnak az elteltével, örökös hűtlenség vétkének és javaik elkobozásának a büntetése alatt, azonnal el kell hagyniok és nekik többé szolgálni ne merészeljenek.

4. § Ha pedig Podmaniczki János és Rafael a mi jelen határozatunknak engedelmeskednek és eleget tesznek, akkor méltóztassék a királyi felség azok kérésére (ha ugyan az emlitett idegen javak visszatartásán kívül van valami kérésük) egyéb, a királyi felséghez hű országlakosok módjára törvényt s igazságot, és kellő elégtételt szolgáltatni.


  Vissza az oldal tetejére