1543. évi I. törvénycikk

az elfoglalt javakat, a beszterczebányai határozatok értelmében adják vissza azoknak, a kiket illettek

Végezik, hogy mindazok az urak és nemesek, és a többi rendek és karok, a kik bármi módon idegen javaknak jogtalan birtokában vannak, azokat, a korábbi beszterczebányai gyülésen hozott határozat értelmében, minden késedelem és nehézség nélkül adják vissza azoknak, a kikre tartoznak.

1. § Hogy pedig ennek a határozatnak mindenki annál könnyebben eleget tehessen, az urak és karok megállapodtak egymás közt, hogy ők az ilyen, eddigelé bármi módon erőszakosan vagy jogtalanul birtokban tartott idegen javak visszaadásába és visszabocsátásába tényleg beleegyeznek.

2. § A főkapitányok pedig az alább megirt czikkelyek értelmében, tisztüknél fogva minden alkalmas eszközzel és büntetéssel gondoskodjanak arról, hogy azt mindenütt megtartsák.


  Vissza az oldal tetejére