1543. évi XXXIII. törvénycikk

a felső vármegyékben felmerült egyenetlenségeket és ügyeket Báthori András a melléje adott itélőmesterekkel és táblabirákkal vizsgálja meg

Miután a Tiszán innen és tul fekvő felső vármegyék már azelőtt kérték azt, hogy mivel a helyek távolsága és egyéb fönnálló akadályok, főképen pedig a törökök részéről fenyegető veszedelem miatt nem mehetnek Pozsonyba törvénykezni, a királyi felség kegyeskedjék hozzájuk birókat kiküldeni és a vármegyék ezt most is nagyon szorgosan kérik:

1. § És méltányosnak látszik, hogy az igazságszolgáltatástól el ne essenek.

2. § Ennélfogva méltóztassék Ő felsége tekintettel a jelen időre, az emlitett részekben lakó alattvalók egyenetlenségének a megvizsgálása czéljából Báthori András mellé itélőmestereket és táblabirákat adatni.


  Vissza az oldal tetejére