1625. évi XLIV. törvénycikk

Homonnai gróf Drugeth Jánosnak, a néhai Széchy György részéről elfoglalt és ennek az özvegye és utódai kezén tartott Barkó és Terebes várak visszaadásáról, Zemplén mezővárossal együtt

A tekintetes és nagyságos gróf Homonnai Drugeth János ur nevében, a néhai tekintetes és nagyságos Széchy György ur özvegye és utódai ellenében, a Zemplén vármegyében fekvő Barkó és Terebes váraknak, meg Zemplén mezővárosnak a megnevezett néhai Széchy György részéről a békekötések ellenére történt elfoglalása és az özvegynek meg az utódoknak foglalás utján való birtokban tartása miatt emelt panaszos előterjesztésre nézve megállapitják:

1. § Hogy ez az özvegy és az utódok az érintett várakat és a mezővárost összes tartozékaikkal és az időközben hozott jövedelmekkel és hasznokkal együtt, a legközelebb jövő Szent Pál apostol fordulása napjáig az emlitett Homonnai János urnak avagy meghatalmazottainak visszaadni tartozzanak és kötelesek legyenek.

2. § Máskülönben, ha visszaadni nem akarnák, az ország nádorispán ura őket ügydöntőlegesen megidézhesse és a törvény rendén elmarasztalván, minden jogorvoslat kizárásával az érintett fekvőjószágok visszaadására kényszerithesse.