1647. évi CX. törvénycikk

aogy Szádvár várának az ügyét a nagyságos erdélyi fejedelem és Rákóczy László gróf, valamint néhai Hethesi Pethe László örökösei közt, az ország nádor ura törvény utján kivül vizsgálja meg

Minekutána Thurzó György gróf ur, egykoron az ország nádora, Szádvár várát közhatározat erejénél fogva nagyságos Rákóczy György fejedelemnek és érdekelt fivéreinek a kezéből kivette és néhai nagyságos Hethesi Pethe Lászlónak adta volt át:

1. § És mivel ugyancsak a fejedelem ur és fivére Rákóczy László gróf azt állitják, hogy nekik ahhoz igaz joguk van:

2. § Azért határozzák az ország karai és rendei, hogy a méltóságos nádorispán ur azt a viszályt, a mely eme várra nézve egy részről az emlitett fejedelem ur és fivére Rákóczy László gróf, másrészről pedig néhai Hethesi Pethe ur örökösei és maradékai közt támadt, a mondott fejedelem urnak és érdekelt fivérének megkeresésére és kérelmére, Ő felsége mindkét renden levő tanácsosainak és a királyi tábla többi kézhezkapható biráinak egybehivásával, de előleges idézés mellett, az országgyülés után a jelen határozat erejénél fogva kitüzendő határidőben a törvény rendes utján kivül vizsgálja meg, intézze el és bocsássa kellő végrehajtás alá.