1723. évi XCVI. törvénycikk

a verescsillagos-keresztes ispotályosok rendjét Magyarországba s az ahhoz kapcsolt részekbe, az alábbirt rendekkel együtt befogadják

Miután a tapasztalás bizonyitja, hogy a veres csillagos-keresztes ispotályosok szent rendje, a kórházaknak és betegápoló intézeteknek több országban s tartományban buzgón gyakorolt szorgalmas gondozásával s kezelésével a keresztyén kegyelet gazdag gyümölcseit létesitette s a karok és rendek ez apostoli Magyarországban is, annak befogadása után, amaz ajánlatnál fogva, hogy a hazai nemesség fiait rendjükbe felveszik, s a rend foglalatosságaiban s javadalmaiban alkalmazzák, magukat, méltán, nem csekély előnynyel kecsegtetik.

1. § Ezért az Ő császári és királyi felségéhez előlegesen benyujtott legalázatosabb esedezésükre, mihez az ő jóságos beleegyezése is hozzájárult és egyszersmind ugyan e czélból a karok és rendek elé terjesztett alázatos folyamodására s a főmagasságu és a főméltóságu bibornoknak, szász herczegnek, esztergomi érseknek s az ország primásának s Magyarország tisztelendő papságának buzgó közbenjárására, határozták:

2. § Hogy ugyanezt a szent rendet az országba, s ennek kapcsolt részeibe, (de minden szavazat nélkül) felvettnek és megalapitottnak kell tekinteni és hogy az ispotályok s betegápoló intézetek alapitványait kellő módon és rendben, s az alapitók részéről megszabott óvatossággal kezelhesse, nemkülönben más, tisztán világi és az alapitók szabad rendelkezésének alávetett alapitványi javakat is, de csak zálogos joggal és czimmel birtokolhasson, s a hazai nemesség fiait s más magyar nemzetiségüeket a rendbe felvegyen, s az alkalmatosokat és arravalókat a rend javadalmaiban is részesitse.

3. § Ugyszintén a kapuczinusok, irgalmas barátok, a boldogságos szüz Mária szolgái, valamint a sarus és mezitlábas karmeliták s a pálosok szerzetes rendeit és az Orsolya szüzek társulatát, az 1715-ik évi 102-ik törvénycikkely hasonlatosságára, e Magyarországba s annak kapcsolt részeibe befogadják.

4. § Melyek mindannyian éppen ugy, mint az ekkorig bármikor bevett s bárminő névvel felruházott rendek kegyeletük és hálájuk jeléül, egyenkint tizenkét szent misét tartoznak évenkint s örök időkre mondani és tartani, az emlitett apáczák pedig elmondatni, Ő legszentségesb felségének s utódainak, Magyarország királyainak, s ez apostoli országnak épségeért, gyarapodásáért s boldogságáért.


  Vissza az oldal tetejére