1751. évi erdélyi törvénycikkek

Befejezés

Mi tehát, a mi előlemlitett erdélyi fejedelemségünk és az ebbe keblezett részek megnevezett hü karainak és rendeinek alázatos kérését meghallgatva és magunk elibe bocsátva, az előlirt és a megelőző módon előnkbe terjesztett és adott czikkelyeket ezen levelünkbe szóról-szóra bevezettettük és beirattuk és azokat a bennük foglaltakkal együtt, összesen és egyenként helyeseknek, kedveseknek és tetszőknek tekintvén, azokhoz királyi szives beleegyezésünket és hasonló hozzájárulásunkat megadtuk és ama czikkelyeket kegyelmesen elfogadtuk s királyi fejedelmi hatalmunknál fogva helybenhagytuk, érvényre emeltük és ezen fejedelemségünk s az abba keblezett részek többi köztörvényeit és végzéseit magában foglaló törvénykönyvébe bevezetve, ugy magunk megtartjuk, mint másokkal is mindenkivel megtartatjuk. Amiképen, hogy a jelen levelünk erejénél fogva és bizonyságtétele mellett elfogadjuk, helyben és jóváhagyjuk és megerősitjük.

Kelt a mi városunkban Bécsben, Ausztriában, az Urnak ezerhétszázötvenkettődik esztendejében, szeptember hava harminczadik napján, uralkodásunknak a tizenkettedik évében.


  Vissza az oldal tetejére