1752. évi erdélyi III. törvénycikk

a nagyméltóságu és méltóságos római szent birodalmi grófokat: néhai Königsegg és Rottenfels Józsefet, továbbá Königsegg-Erps Károly Ferdinándot, s ezuton Königsegg-Rottenfels Ferencz Hugót az ország honfiaivá fogadják

Hálásan visszaemlékezvén a néhai nagyméltóságu és méltóságos római szent birodalmi grófnak, Königsegg és Rottenfels József Lothárnak, Ő felsége arangyapjas lovagjának, belső titkos tanácsosának, hadi fővezérének, egy gyalogezred tulajdonosának, tanácskozó ministerelnökének és egykor ezen fejedelemség fő hadi parancsnokának; nemkülönben római szent birodalmi gróf Königsegg és Rottenfels Károly Ferdinándnak, a boischoti és nagybigárdi belga-osztrák őrgrófságban Aulendorff és Stauffen urának és Erps grófjának és Saventhem, Sterrebecke és Nosseghem Quarebbei szabad bárójának, Heule és Waluive urának, aranygyapjas lovagnak, mindkét császári királyi felség valóságos belső titkos tanácsosának, a császári és királyi pénz- és bányaügyi igazgatóság, valamint a bánáti és illir bizottságok elnökének, az Enns alatti ausztriai főherczegség vezérének különös buzgóságára és igazságosságára, a melyet az erdélyi ügyekben tanusitott, valamint a haza közjavának előmozditását czélzó igyekezetére, melyet a fejedelmi szolgálat előnyével egybekötött: ugy őket, mint ez uton utóbbinak testvérét, római szent birodalmi gróf Königsegg és Rottenfels Ferencz Hugót, Aulendorff és Stauffen urát, mindkét császári királyi felség valóságos belső titkos tanácsosát, önkéntesen és saját elhatározásukból, Erdély polgárává és jogaiknak a közösségébe meghivták, a mely fölajánlást elfogadván, ahhoz Ő felsége is a legmagasabb helybenhagyását megadta. Ennélfogva elhatározták, hogy őket és az ő összes fiuágon leszármazó örököseiket és utódaikat az erdélyi 1744. évi ujabb törvénycikkelyekben előirt eskünek előzetes letétele mellett az erdélyi polgárok közé beveszik és Erdély valóságos és kétségtelen hazafiainak tekintve és törvénycikkelybe iktatva és kijelentve az a szilárd remény vezérli őket, hogy ezek a hazának kedves és hasznos polgárai a törvényeknek meg az előjogoknak pedig hüséges oltalmazói és megtartói fognak lenni.


  Vissza az oldal tetejére